ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΟΤΟΕ 2019-2021

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της τελευταίας κλαδικής σύμβασης που υπογράφτηκε 26/03/2019. (είναι ακόμα χειρότερο και από αυτό που παρουσίασαν περιληπτικά στο Γ.Σ της ΟΤΟΕ προς έγκριση) Ιδού:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΟΤΟΕ 2019-2021 (πιέστε στο σύνδεσμο)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΟΤΟΕ 2016-2018

1.      Ο θεσμός του Ενιαίου Μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων επαναβεβαιώνεται και οι βασικοί μισθοί των κλιμακίων και τα επιδόματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες δεν μειώνονται και παραμένουν ως έχουν.
2.      Το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου των τραπεζοϋπαλλήλων θα επανεξετασθούν, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδό σεις των τραπεζών και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι η βελτίωση του εισοδήματος με την κάλυψη παλαιότερων απωλειών.
3.      Όπως και στην κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 2013, επαναλαμβάνεται με τον ίδιο σαφή τρόπο η βούληση των τραπεζών και της ΟΤΟΕ να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο με ευνόητο στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τις δεσμεύσεις των τραπεζών.
4.      Συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ που έληξαν 31-12-15 και αφορούσαν στο μειωμένο σταθερό επιτόκιο (από 3% σε 2%) και τον χρόνο αποπληρωμής (από 35 έτη σε 40 έτη) για τα δάνεια Α’ Κατοικίας.
5.      Επιπλέον,  οι Τράπεζες  ικανοποιούν τα αιτήματα ευνοϊκότερης ρύθμισης των στεγαστικών δανείων των τραπεζοϋπαλλήλων με λύσεις τύπου “split”.
6.      Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
7.      Η ισχύουσα από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, που είχε καθοριστεί σε έξι (6) ημέρες μετ’ αποδοχών για όλα τα τέκνα της οικογένειας, αυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες για κάθε τέκνο επιπλέον του πρώτου και επεκτείνεται από την ηλικία των 16 ετών των παιδιών που ίσχυε μέχρι σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο), δηλαδή μέχρι 18 ετών.
8.      Η παροχή για βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως ισχύει, συνεχίζει να κατα βάλλεται με τους ίδιους όρους και για το νηπιαγωγείο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Α’ Δημοτικού.
9.      Οι παροχές παιδικής μέριμνας από τις τράπεζες που χορηγούνται όπως και για τις κατασκηνώσεις και τον τοκετό συνεχίζουν να καταβάλλονται, με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς κα μία μεταβολή.
10.     Η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία Κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας για τους τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή αυτών των υπηρεσιών στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα από εξειδικευμένα μέλη (τέσσερα (4) από την κάθε πλευρά), προκειμένου να μελετήσουν τη δυνατότητα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών της παραπάνω ομάδας θα ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από την συγκρότησή της (αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια θα προχωρήσουν ανάλογα οι σχετικές διαδικασίες.
11.     Μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων (Α ΜΕ Α). Η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε χώρο περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας των εργαζόμενων αυτών θα εξετάζεται κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας:
12.     Οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους: α) με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, β) που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, γ)που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποί ο συντηρεί ο εργαζόμενος.
13.     Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έ ως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει με τα μόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων η μερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
14.     Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του.
15.     Οι άδειες που προβλέπονται για Α ΜΕ Α στις αντίστοιχες παραγράφους της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. χορηγούνται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δεν μεταφέρονται, ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

Τέλος το πλαίσιο της κλαδικής ΣΣΕ με τις Τράπεζες για την τριετία 2016-2018 ολοκληρώνεται με τις τελικές διατάξεις που προβλέπουν ό τι, ό λες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων
Διοικητικών Συμβουλίων και Πράξε ων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

(ΠΗΓΗ Ανακοίνωση  ΟΤΟΕ  Νο 7 / 16 Μαρτίου 2016)

*Αναμένουμε την τελευταία κωδικοποίηση που θα περιλαμβάνει και αυτή τη σύμβαση, ώστε να την αναρτήσουμε όπως πρέπει.

Των παρελθόντων ετών αναρτώνται στην κωδικοποίηση τους

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1975-2015

(πιέστε στην σύνδεση για να δείτε την κωδικοποίηση ως το 2015)