ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦAΠΑΞ ΤΗΣ ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για τους όρους του ΕΦ ΑΠΑΞ της Τραπ. Πειραιώς  (που αποκρύπτεται από …. όλους) και που επίσημα πλέον, έχει μπει στο στόχαστρο της Τράπεζας για να πετύχει ακόμα πιο φθηνούς, χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους.

Κάνουμε ξεκάθαρο προς όλους, οποιαδήποτε μεθόδευση της τράπεζας να μην εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις της αποτελεί ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ .

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

Ομαδικό Συμβόλαιο Εφάπαξ Παροχής ‘Πειραιώς – ING’
Πρακτικό Συμφωνίας Συλλόγου – Διοίκησης

 

Στην Αθήνα σήμερα την 4 Ιανουαρίου 1994

Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” αποκαλούμενη στο εξής χάριν συντομίας απλώς “ΤΡΑΠΕΖΑ” εκπροσωπούμενη εν προκειμένω από τον Διοικητή κ. Μιχάλη Σάλλα ως ειδικώς εξουσιοδοτημένο να υπογράψει την παρούσα σύμβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από … απόφασή του, απόσπασμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και

Το Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Γιώργο Βασιλόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γιάννη Κάκκα Γενικό Γραμματέα, ειδικώς εξουσιοδοτούμενους να υπογράψουν την παρούσα σύμβαση για λογαριασμό του συνόλου των μελών του με την από .. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας απόσπασμα προσαρτάται στην παρούσα, καλούμενο στο εξής χάριν συντομίας “ΣΥΛΛΟΓΟΣ”, συμφώνησαν ελεύθερα και χωρίς επιφυλάξεις τα ακόλουθα:

’Αρθρο πρώτο

Η “ΤΡΑΠΕΖΑ” αναλαμβάνει με την παρούσα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανεξάρτητα από το ισχύον κάθε φορά νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς την υποχρέωση πρόσθετης ασφάλισης του προσωπικού της για “εφάπαξ” βοήθημα – παροχή με την μορφή του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης. Τούτο θα πραγματοποιηθεί με την μετατροπή των ήδη ισχυόντων ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της Τράπεζας σε ομαδικό ασφαλιστήριο. Η Τράπεζα θα συμπράξει εντός ευλόγου χρόνου με ασφαλιστική εταιρεία της αρεσκείας της στην κατάρτιση και υπογραφή Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης Διαχείρισης Κεφαλαίου ( DEPOSIT ADMINISTRATION FUND ), ρητώς υποχρεούμενη όπως οι όροι του εν λόγω ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής μη υπολείπονται (ουδέ και ελάχιστο) των όρων των ήδη ισχυόντων ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής. Εν περιπτώσει καθ΄ ην η Τράπεζα συνάψει συμβόλαιο ομαδικής ασφαλίσεως με όρους που υπολείπονται των όρων των ισχυόντων ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής ή στο μέλλον αποδειχθεί ότι οι όροι του ομαδικού ασφαλιστηρίου υπολείπονται των όρων των ισχυόντων σήμερα ατομικών ασφαλιστηρίων, ο Σύλλογος θα δικαιούται να αξιώσει την προσαρμογή των όρων, της Τράπεζας υποχρεούμενης προς τούτο και από τούδε παραιτούμενης του δικαιώματος να προβάλλει αντιρρήσεις ή να εναντιωθεί προς τούτο.

’Αρθρο δεύτερο

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του – στο προηγούμενο άρθρο περιγραφόμενου – ομαδικού ασφαλιστηρίου η Τράπεζα αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση – έναντι του αντισυμβαλλόμενου Συλλόγου – διασφάλισης του προσωπικού της με το κάτωθι πρόγραμμα παροχών:

Σε περίπτωση απόλυσης ή εξόδου του ασφαλισμένου λόγω φυσιολογικής ή πρόωρης συνταξιοδότησης ή εξαιτίας οιασδήποτε μορφής αναπηρίας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Καταστατικό του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., η παροχή θα ανέρχεται σε τόσους Μέσους Μηνιαίους Μισθούς όσα τα έτη προσλήψεώς του στην υπηρεσία του Συμβαλλομένου. Η αποζημίωση δεν θα υπολογίζεται για περισσότερα από τριάντα πέντε (35) έτη και θα υπολογίζεται με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό που καταβάλλεται κατά τον χρόνο της απόλυσης ή της εξόδου του ασφαλισμένου από την υπηρεσία του.

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του ασφαλισμένου από την υπηρεσία του Συμβαλλόμενου, σε περίπτωση απολύσεώς του για πειθαρχικούς λόγους ή γενικότερους λόγους βαρύνοντες αυτόν καθώς και σε περίπτωση θανάτου (για τους νόμιμους δικαιούχους του), η παροχή θα ανέρχεται σε τόσους Μέσους Μηνιαίους Μισθούς όσα τα έτη πριν από την ένταξή τους στο παρόν ήταν ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ατομικά ασφαλιστήρια που προϋπήρχαν του παρόντος, στα παραπάνω έτη παροχής συνυπολογίζονται και τα έτη ισχύος του ατομικού τους ασφαλιστηρίου. Η αποζημίωση δεν θα υπολογίζεται για περισσότερα από τριάντα πέντε (35) έτη.

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής από υπαιτιότητα του εργαζομένου της μισθοδοσίας για οποιοδήποτε λόγο η ασφάλιση αναστέλλεται και το χρονικό διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της παροχής. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί να καταβάλλει ολόκληρο το ασφάλιστρο από ίδιους πόρους με βάση τον τελευταίο μηνιαίο μισθό πριν την αποχώρησή του και η ασφάλιση συνεχίζεται κανονικά. Εν πάση περιπτώσει το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 2 ετών.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι:

Μηνιαίος Μισθός: Θεωρείται το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου που καταβάλλεται σ΄ αυτόν από την Τράπεζα κατά τον χρόνο της απόλυσής του ή της για οποιοδήποτε λόγο εξόδου του από την υπηρεσία του, επί του οποίου καταβάλλεται και το ασφάλιστρο, χωρίς τις έκτακτες αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση, έξοδα κινήσεως, προμήθειες κ.λ.π.

Μέσος Μηνιαίος Μισθός: Θεωρείται ο μέσος όρος των δώδεκα μηνιαίων μισθών (με ανώτατο όριο το ποσό των 750.000 * δρχ), μη υπολογιζόμενων δώρων Πάσχα – Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας και τυχόν άλλων καταβαλλόμενων, που καταβάλλονται κατά το δωδεκάμηνο πριν από την απόλυση, την για οποιοδήποτε λόγω έξοδο του ασφαλισμένου από την υπηρεσία.

Αρθρο τρίτο.

Η μόνη υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Σύλλογος εκπροσωπώντας το προσωπικό της Τράπεζας – ασφαλισμένοι συνίσταται: στη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου στο πρόγραμμα εισφορών – ασφαλίστρων σε ποσοστό 1,11% επί των τακτικών αποδοχών του (12 μηνών) χωρίς την εκ μέρους της Τράπεζας δυνατότητα αυξήσεως του ως άνω ποσοστού συμμετοχής μονομερώς. Για την ενδεχόμενη αύξηση του εν λόγω ποσοστού 1,11% απαιτείται έγγραφη συμφωνία Συλλόγου – μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης – και Τράπεζας.

’Αρθρο τέταρτο.

Η Τράπεζα εγγυάται την από μέρους της εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της προς την ασφαλιστική εταιρία ευθυνόμενη έναντι του προσωπικού της για κάθε ζημία ή βλάβη προκληθεί σ΄ αυτόν από τη μη εκπλήρωση ή την μη προσήκουσα εκπλήρωση των τοιούτων υποχρεώσεών της. Επίσης σε περίπτωση καταγγελίας του ομαδικού ασφαλιστηρίου είτε από την Τράπεζα είτε από την ασφαλιστική εταιρεία (όπως θα προβλέπεται ο σχετικός όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) η Τράπεζα θα υπογράψει νέο ομαδικό ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τους ίδιους τουλάχιστον όρους για το προσωπικό της με ασφαλιστική εταιρεία εξασφαλισμένης φερεγγυότητας. Εν πάση όμως περιπτώσει, οι όροι της παρούσας σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν και μετά την τυχόν υπογραφή του νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

΄Αθρρο πέμπτο.

Δικαιοπρακτικό θεμέλιο της παρούσης συμβάσεως είναι ότι κανένα μέλος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με την παρούσα σύμβαση, έστω και αν μεταβληθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα σημερινά οικονομικά δεδομένα των συμβαλλομένων.

’Αρθρο έκτο.

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εφαρμογή της παρούσης συμβάσεως θα λύεται μέσα στο πνεύμα αυτής και με εκδήλωση καλής θέλησης και καλής πίστης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και με γνώμονα ότι οποιαδήποτε ερμηνευτική ρύθμιση δεν θα προσβάλει τα δικαιώματα που απορρέουν από τους ασφαλισμένους από την παρούσα σύμβαση και από τους όρους του ομαδικού ασφαλιστηρίου.

’Αρθρο έβδομο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν σοβαρές, σπουδαίες και κύριες όλες τις συμφωνίες και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να προσβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οποιαδήποτε όρο της παρούσης συμβάσεως, πλην της περιπτώσεως καθ΄ ην διαπιστωθεί δολία προαίρεση επί των συμβαλλομένων για τη σύναψη κάποιας εκ των συμφωνιών αυτών με σκοπό την βλάβη του άλλου.

’Αρθρο όγδοο.

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης δύναται να αποτελέσουν και όρους Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ” και του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ” που θα καταρτισθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της παρούσης μετά από σχετική πρωτοβουλία και πρόσκληση του δευτέρου, εν πάση δε περιπτώσει από σήμερα και εφεξής όλοι οι όροι της παρούσης Σύμβασης θα αποτελούν όρους των ατομικών Συμβάσεων Εργασίας κάθε υπαλλήλου που υπηρετεί σήμερα στην Τράπεζα ή θα προσληφθεί στο μέλλον και θα δεσμεύουν την Τράπεζα ανεξάρτητα αν γίνεται ή όχι μνεία της παρούσης σ΄ αυτές. Η Τράπεζα αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την υπογραφή της εν λόγω επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ειδικές ρυθμίσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεμελιώσει κάποιος από τους ασφαλισμένους δικαίωμα λήψης παροχής (παροχή κανονική – παροχή προώρου αποχωρήσεως – παροχή λόγω θανάτου) που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι η συμμετοχή τους στην Ασφάλιση επί (3) ** τρία τουλάχιστον έτη.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ: Το ανώτατο όριο των δρχ 750.000 * που έχει τεθεί στους ειδικούς όρους του συμβολαίου δύναται να αναπροσαρμοστεί κατόπιν συμφωνίας της Τράπεζας με τον Σύλλογο Υπαλλήλων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της από 4.1.1994 σύμβασης.

Αναγκαίες Διευκρινήσεις

Συνάδελφοι, την 1.4.1994 με την παραπάνω σύμβαση μετετράπησαν τα μέχρι εκείνη την στιγμή ατομικά συμβόλαια για “εφάπαξ” στην ασφαλιστική εταιρεία “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”, σε ομαδικά με την σύμφωνη γνώμη σας και την υπογραφή σας. Σήμερα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο “Εφάπαξ” είναι στην ασφαλιστική εταιρεία “ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ING ” με τους ίδιους όρους της παραπάνω σύμβασης.

* Το πλαφόν των 750.000 δρχ (2.201,01 €) άλλαξε με την σύμφωνη γνώμη Τράπεζας και Συλλόγου, δικαίωμα που απορρέει από την τελευταία παράγραφο της παραπάνω σύμβασης. Το πλαφόν αυτό με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2002 έγινε 5.000,00 € (1.703.750 δρχ).

** Επίσης η απαραίτητη προϋπόθεση για να θεμελιώσει κάποιος από τους ασφαλισμένους δικαίωμα λήψης παροχής από τρία (3) έτη που ήταν το 1994 έγινε το 1997 δέκα (10) έτη και με την Ε.Σ.Σ.Ε του 2002 έγινε δεκαπέντε (15) έτη. Έτσι σήμερα π.χ. κάποιος που είναι ασφαλισμένος δέκα (10) χρόνια στο ανωτέρω συμβόλαιο και αποχωρήσει οικειοθελώς δεν θα πάρει δέκα (10) μισθούς αλλά μόνο τις εισφορές του.

Εξυπακούεται ότι το πλαφόν αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση νόμιμης συνταξιοδότησης.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.