Προθεσμίες και διαδικασίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ

Προθεσμίες και διαδικασίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ

(Διαβάστε το αρχείο που επισυνάπτουμε)